HOME > 다정한의원 소개 > 일정
2022년 01월

다정한의원 진료일정


· 휴진  
2022-01-31
· 오전진료  
2022-01-29
· 오전진료  
2022-01-22
· 오전진료  
2022-01-15
· 오전진료  
2022-01-08
· 오후진료  
2022-01-27
· 오후진료  
2022-01-20
· 오후진료  
2022-01-13
· 오후진료  
2022-01-06
· 연장진료  
2022-01-26
· 연장진료  
2022-01-19
· 연장진료  
2022-01-12
· 연장진료  
2022-01-05
· 휴진  
2022-01-011

2
3
4
5

6

7
8

9
10
11
12

13

14
15

16
17
18
19

20

21
22

23
24
25
26

27

28
29

30
31

상호명 : 다정한의원   |   원장 : 이승우   |   주소 : 대구광역시 달서구 한실로 97, 2F   |  TEL : 053-633-8575  |  관리자
사업자등록번호 : 514-90-51940
Copyright ⓒ 2017 다정한의원. All Rights reserved.